Uppkopplad

De flesta av oss använder internet mer eller mindre regelbundet i vardagen. Många gånger går det inte att sköta jobb och studier utan viss inblandning av internet och vi har blivit allt mer rörliga och flexibla i fråga om var vi befinner oss när vi arbetar. Mobila bredband har fått ett stort utrymme i såväl reklam som i företag vilka önskar flexibla och enkla lösningar för sina anställda. När man kan vara uppkopplad oavsett var man befinner sig, ges en rad nya möjligheter att genomföra samarbeten och ha ständig tillgång till ny och uppdaterad information.

ITU, international telecommunications union, genomför studier för att se hur utvecklingen går i fråga om internet tillgång och relaterade frågor. Man har nu kommit fram till att alla tidigare rekord har slagits i fråga om antal nya mobila bredband. Sedan 2008 har siffran gällande antal nytecknade aktiva mobila bredband nästan fördubblats, och det är nu 1,19 miljarder aktiva mobila bredbandsabonnemang som finns på jorden.

Ökningen sedan föregående år är 316 miljoner abonnemang under ett år. Tidigare har ökningarna som högst rört sig om ca 200 miljoner årligen, men detta har drastiskt förändrats.

Internet har en rad effekter för såväl internationella relationer som för vardaglig kommunikation, och det finns en rad tankar om vad ökad tillgång till internet skulle innebära på den globala arenan.

För litet boende – använd magasinering

Alla flyttar innebär att man som privatperson även passar på att göra en ordentlig genomgång av sina möbler, sina kläder och sitt övriga bohag för att se vad som kan komma till nytta och vad som behövs i det nya boendet. Många väljer här att skänka bort de saker som inte kommer att komma till användning och detta är också något som är väldigt bra – att återanvända är verkligen framtidens melodi. Genom att skänka bort – eller sälja billigt – så ger man andra människor en chans att för en billig peng kunna köpa kläder, möbler och porslin och då pengarna också går till välgörande ändamål så blir det ännu viktigare.

Vidare i denna återvinning kan man även se ett miljöperspektiv där det – helt enkelt – är skonsammare för vår miljö att ta tillvara på befintliga saker snarare än att kasta bort och köpa nya. Här finns det således väldigt många fördelar – men vad gör man om man vill ha kvar vissa saker, men kanske inte får plats med dessa i det nya hemmet?

Det här är ett problem som går att lösa; vill man exempelvis spara sin gamla fåtölj som man ärvt av mormor så är det inget problem. Många flyttbolag jobbar nämligen även med ren magasinering – något som innebär att man hyr ett förråd månads- eller årsvis och där man kan förvara de saker som inte används men som i framtiden kan komma att göra det. Detta blir speciellt tydligt i Stockholm där man som regel ofta bor lite trängre då priserna för bostäder är väldigt höga och där det dessutom till största del handlar om lägenheter.

Välj magasinering eller återvinning

I detta spelar också bristen på egna förråd en stor roll, många personer i Stockholm har inte tillgång till de där stora vinds- eller källarförråden och måste därför ytterligare sortera ut bland sina prylar innan de flyttar. Något som alltså kan skapa problem då det finns vissa saker som man verkligen vill ha kvar och spara för framtidens större boende. Ett dilemma som man alltså kan lösa genom att kontakta flyttfirmor i Stockholm som erbjuder magasineringstjänster.

Priset för magasinering i Stockholm brukar variera och bero helt på hur stor yta man behöver, men om man ger ett snittpris så kan detta ligga på ungefär 1600 kronor/månad. Här får man alltså ställa denna summa mot värdet för de saker man väljer att magasinera – både det ekonomiska värdet och det personliga – känslomässiga – värdet.

Val nummer ett är att man återvinner och nummer två är att man magasinerar de saker som inte får plats. Det tredje valet – att man slänger bort allting är inte något som rekommenderas om det inte är absolut nödvändigt. Som vi sa ovan; man måste även se till att personer med mindre medel får en chans och vi måste även tänka på vår miljö.

Vem vet – den där gamla fåtöljen kanske inte passar hos just dig men den kanske är den perfekta detaljen i någon annan persons hem?

Rensa ditt avlopp med jämna mellanrum

Om man jämför ett hus med en kropp så kan man se att det ofta är enklare att ta hand om skador som syns än de som inte gör det. Vi kan här – för att konkretisera det vi menar – säga att du exempelvis drabbat av ett utslag på din högra arm; något du upptäcker direkt och får en salva utskriven av din läkare. Snabbt och smidigt. Skulle du istället drabbas av en irriterande värk i magen – ja, då skulle processen ta betydligt längre tid; undersökningarna skulle både bli mer omfattande och jobbigare – trots att värken visar sig komma av exempelvis dåliga matvanor.

Drar vi då detta vidare och säger att det istället handlar om ditt hus så kommer du snabbt att se om en bräda lossnat från utsidan och åtgärda detta genom att sätta dit en ny. Skulle det istället handla om att husets rör- och ledningar började bete sig skumt – ja, då skulle problemet vara svårare att lösa och åtgärda.

Det är också av den anledningen som många hus i Sverige har gamla och icke-fungerande ledningar som påverkar husets kvalitet. Bor du i exempelvis i en villa i Stockholm så kan det där krävas att att med jämna mellanrum tvingas genomföra en rejäl avloppsrensning; helt enkelt för att vattnet inte flödar som det ska eller att det blir stopp i din toalett. Att man genomför en avloppsrensning är ingenting ovanligt och något som alla husägare någon gång tvingas göra – oavsett om man bor i Stockholm eller någon annanstans i Sverige. Det är när man tvingas kalla in extern hjälp för att rensa avloppet som man kan ta detta som en indikation på att rören kanske inte håller högsta kvalitet.

En rörinspektion kan bespara sig en avloppsrensning

Naturligtvis – i vissa fall – så kan en avloppsrensning innebära att den firma man anlitar löser problemet; det kan ju handla om att något fastnat i någon ledning och att man därför bara spolar bort föremålet.

Men; i många fall kan regelbundna avloppsrensningar vara ett symptom på att något måste göras i huset. Det kan här handla om en rejäl stamspolning eller en rörinspektion vara på sin plats och detta kan man med lätthet kalla in samma företag för att genomföra. Att genomföra en rörinspektion innebär att man med modern teknik för in kablar i rör- och ledningar som – via tv-skärmar – ger en översikt över hur rören ser ut.

Exempelvis ser du i huset i Stockholm om det finns allvarliga defekter, om det kanske finns någon specifik anledning till att du hela tiden tvingas till en avloppsrensning och vad som i så fall sak åtgärdas. Det är nämligen ohållbart att hela tiden tvingas till en avloppsrensning – både sett till rörens status och till den egen ekonomi. Ibland måste man – helt enkelt – byta och åtgärda problemen direkt.

Snabb lösning för bättre utrymme

Om man har en verksamhet – oavsett bransch eller område – så kan man hamna i det läge då det krävs att man expanderar. Man anställer fler personer och man ser att den befintliga lokalen börjar bli för liten. Detta kan dock bli väldigt kostsamt; nya lokaler innebär dyrare omkostnader och ibland kan lösningen istället vara att bygga om sin lokal och anpassa denna efter sina nya behov. Detta är särskilt möjligt om man har en lokal där takhöjden är väldigt hög och där man således kan använda sig denna.

Man kan exempelvis förlägga fler kontor på högre höjd, man kan bygga upp större lager där och man kan se till att verkligen utnyttja lokalens hela kapacitet. Detta behöver heller inte ske genom en permanent – och kostsam – lösning där man bygger ett nytt våningsplan; nej det blir ju i själva verket dyrare än att byta lokal. Dock så finns det i dagsläget ett alternativ som gör det möjligt att skaffa ett mobilt, extra våningsplan och detta till en billig kostnad; detta kallas för entresolplan och om vi kortfattat beskriver hur ett sådant ser ut och fungerar så kanske vi kan ge en lite mer rättvis bild. Entresolplan påminner till mångt och mycket om en ställning och fungerar likadant som om man tänker sig en våningssäng i en trång lägenhet.

Genom att använda sig av en våningssäng så frigör man utrymme under där man kan ställa möbler i form av ett exempelvis ett skrivbord. Samma effekt skapar man genom ett entresolplan i en kontorsmiljö och det är också det som är det fina.

Man behöver alltså inte helt byta lokal om man som företag expanderat och anställt nya personer, det handlar istället om att man tar tillvara på den befintliga lokalens fulla potential. Entresolplan är således lite av företagsbranschens motsvarighet till inredningens compact living. Det vill säga, man hittar lösningar som skapar utrymme; oavsett storlek på lokal eller bostad.

Bygg på höjden

Det går även att dra klara paralleller mellan entresolplan till hur man arbetar i stadsplanering världen över. I och med att befolkningen växer så minskar också möjligheterna att bygga åt sidorna – jorden växer ju inte, eller hur?

Där ser man istället att lösningen är att bygga på höjden; man försöker i varje stad att bygga högre hus där folk kan bo och arbeta i. Många av de höga byggnader man i dagsläget ser som rena skrytbyggen kommer i framtiden att fylla stora funktioner; det handlar alltså om att ta tillvara på de resurser som finns och i dagsläget så finns dessa högre upp.

Detsamma gäller alltså – fast naturligtvis i en betydligt mindre skala – så man talar om entresolplan inom företagsbranschen. Lösningen ligger ofta högre upp och kan man bara lyfta på blicken, tänka lite utanför boxen och se de lösningar som finns på marknaden så behöver man således inte byta till en större, dyrare lokal för sin verksamhet. Entresolplan kan i många fall vara lösningen.

Svenska Pall & Inrednings AB är ett företag som kan hjälpa till med installerande av ett entresolplan.

Är fönsterputs farligt i Stockholm?

För bara några dagar sedan så inträffade en tragisk olycka på Kungsholmen i Stockholm där en person omkom efter att ha utfört en fönsterputs på hög höjd. Anledningen till varför detta fall inträffade är ännu inte fastställt; men frågan bör ändå ställas – är det farligt att arbeta med fönsterputs i Stockholm? Svaret är att det alltid finns risker med att jobba från höga höjder – något som är en del av arbetet som fönsterputsare i Stockholm – och detta går även att applicera till yrken som exempelvis plåtslagare och takläggare.

Att det finns risker ska dock inte innebära att någon omkommer då han utför sitt arbete och här ligger faktiskt mycket ansvar hos företaget som skickar ut sina anställda på olika uppdrag också. Det handlar här om att alltid erbjuda säkerhetsanordningar, att alltid se till att dessa verkligen följs och att alltid utbilda sin personal i att tänka på sitt eget bästa i första första hand. Om det ska utföras en fönsterputs på fjärde våningen i Stockholm; ja, då måste företaget också trycka på att de anställda följer de vedertagna regler som finns, använder säkerhetslinor och ser till att arbeta försiktigt och enligt de modeller gällande säkerhet som tagits fram.

Det är nämligen just från sådana höjder som den största risken finns; den höjden är på det stora hela – för en rutinerad och säker fönsterputsare – något som kan utföras med förbundna ögon; ett standardjobb i mängden i Stockholm. Kommer man högre upp än denna höjd så vidtar man de säkerhetsåtgärder som finns – men just från fjärde våningen och nedåt så ignorerar man riskerna som ett fall innebär.

Säkerhet i första rummet

Häri ligger alltså en kombination mellan ansvar både hos den som genomför en fönsterputs och företaget han är anställd hos i Stockholm – båda måste se till att att reglerna följs och att inga säkerhetsåtgärder åsidosätts. Jakten på snabba jobb och mer profit får aldrig gå ut över en människas liv och här har alla ett ansvar. Att erbjuda tjänsten med fönsterputs till företag och privatpersoner i Stockholm ska alltid ske på ett säkert sätt och man får helt enkelt poängtera för sina kunder att vissa uppdrag tar längre tid och att det handlar om sina anställdas leverne och väl.

Branschen har inte råd med att förlora liv enbart för att uppdragen på förhand ser enkla ut och för att företaget därmed kan tycka sig pressa in fler uppdrag. Säkerheten ska alltid sättas i första hand och detta oavsett vilken stad det handlar om. Att olyckan skedde just i Stockholm är dock oroväckande då staden tidigare drabbats av svåra olyckor och till och med dödsfall bland fönsterputsare; här krävs en rejäl attitydsförändring och mer utbildning bland de verksamma företagen i branschen.

Ordet säkerhet ska alltid sättas högst upp på agendan; därefter kan man skriva omsättning och olika plus- och minustecken.

Byggfirma i Helsingborg med service och kvalité som nyckelord

För byggfirma i Helsingborg är service och kvalité de två faktorer som beskriver deras verksamhet. Med ett yrkeskunnigt och erfaret team av hantverkare erbjuder de allt från mindre byggnationer till helhetslösningar. De utför årligen flertalet olika projekt inom tillbyggnad och renovering och inget projekt är för litet eller för stort. Till de vanligaste tjänsterna hör snickerier, badrumsrenoveringar, murning, ombyggnader, terrassbyggen, golvläggning, målerier och tillbyggnader. 

Med tanke på den långa arbetserfarenheten arbetar de utgående från ett etablerat koncept där deras egna anställda hantverkare utför alla arbeten och inga underentreprenörer används. På så sätt kan de garantera att rätt expertis används vid rätt tillfälle och att slutresultatet alltid håller en ytterst hög kvalité. De flesta projekt som byggfirman i Helsingborg utför är skräddarsydda enligt kundens önskemål och de poängterar att deras hantverkare brinner för att omvandla idéer till verklighet. Utgående från en tillsammans upplag projektplan koordineras sedan arbetet med rätt kunskap och bra byggmaterial taget från seriösa leverantörer.

Trots den höga standarden är deras tjänster förmånliga och ROT-avdrag tas alltid i beaktande. Före ett projekt påbörjas ger de sina kunder en utförlig offert samt lyssnar lyhört till vad kunden lagt upp för privat budget och tar emot prisförslag. De jobbar med såväl löpande räkning som fasta priser, allt beroende på arbetets struktur och vad kunden föredrar. Företaget har dessutom en lång lista med referenser som kunden får ta del av för att kunna höra sig för med tidigare kunder om deras erfarenheter.

Efter ett avslutat arbete får kunden en utförande-garanti och företaget är försäkrat hos ett certifierat försäkringsbolag, vilket tryggar kundens säkerhet. De belyser starkt att de gärna tar emot alla sorters feedback för att kunna utveckla sin verksamhet och även i framtiden möjliggöra att kunder lämnas med ett högkvalitativt slutresultat.

Sköt din flyttstädning i Solna

Ett av de absolut värsta momenten som kommer med en flytt handlar om att man måste städa ur sig gamla boende innan man lämnar över nycklarna till de nya ägarna; en så kallad flyttstädning. Vi säger här värsta då en flyttstädning ställer höga krav på ett perfekt utförande och då en flyttstädning dessutom inkluderar allt så förstår man också varför detta moment är så avskytt.

En flyttstädning måste dock göras och det spelar ingen roll var man bor – det kan vara Solna, Stockholm; Göteborg eller Kiruna – ska man flytta så måste också en flyttstädning genomföras och om detta inte sker så kan man faktiskt bli ersättningsskyldig. Ska du exempelvis flytta från Solna så måste du genomföra en flyttstädning så att de nya ägarna till din gamla bostad direkt kan flytta in – likväl som du direkt vill kunna installera dig i din nya bostad. En flyttstädning blir här avgörande för hur fort man kan komma på plats och det är också därför det är av vikt att du sköter denna då du lämnar den lägenhet i Solna vi hade som exempel. Vad är det då du ska göra vid denna flyttstädning i Solna?

Som vi sa, det handlar egentligen om allting; rengöring av kyl- och frys, rengöring av spis, putsning av fönster, alla golv måste rengöras, toaletter, dusch, badkar och även avlopp och golvbrunnar måste vara skinande rena och fräscha – kort sagt; denna flyttstädning i Solna blir väldigt omfattande och jobbig, både fysiskt och psykiskt.

Anlita ett företag för din flyttstädning i Solna

Det handlar nämligen inte bara om det fysiskt ansträngande då man talar om en flyttstädning – många upplever att den psykiska aspekten är ännu jobbigare. Med detta menar vi att om du ska flytta från Solna till en bostad inne i Stockholm så måste du alltså återvända en sista gång för att genomföra en flyttstädning – något som man ofta inte vill göra; har man en gång flyttat så ligger trots allt fokuset på att installera sig i sin nya bostad, eller hur?

Det finns dock alternativ och man behöver inte sköta denna flyttstädning i Solna på egen hand. Anledningen till att vi hela tiden haft just Solna som exempel här handlar om närheten till Stockholm – något som ytterligare ökar alternativen vi nämnde ovan. Det finns nämligen väldigt många städföretag som erbjuder tjänsten vi kallar flyttstädning i Stockholm och om man då bor i Solna så kan man utan problem kontakta en av alla dessa. Här har man således en klar fördel om man ska flytta och inte vill genomföra en flyttstädning på egen hand – man kontaktar bara ett företag som sköter detta och dessutom billigt.

Att det blir billigt beror just på att det finns så många företag i Stockholm som erbjuder tjänsten flyttstädning och att man därför – om man ska flytta från Solna – kan använda sig av denna konkurrens och få ett billigare pris. Det här har gjort att flyttstädning i Stockholm är enklare än i övriga landet då man inte alls behöver sköta om den på egen hand – man lejer bara ett företag för en billig kostnad och fokuserar helt på det viktiga; att snabbt komma på plats och installera sig i det nya boendet.

Cleanday kan hjälpa dig med din flyttstädning i Solna.

Powered by WordPress